Polityka prywatności

Szanujemy prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników naszej strony internetowej abcoptyki.pl. Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady na jakich zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych Użytkowników.

 

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacja o przetwarzaniu i dostępie do danych osobowych.

W związku z realizacją obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Optyka Optometria Michał Frączek z siedzibą w 58-573 Piechowice przy ul. Kryształowej 55a/24a, posiadająca NIP: 577-18-22-174 oraz REGON 380380420 dalej zwany „Administratorem”.
 2. Wszelkie zgłoszenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kierować na adres e-mail: abcoptyka@gmail.com lub listownie na adres korespondencyjny: ul. Kryształowej 55a/24a, 58-573 Piechowice.
 3. Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile jest to technicznie możliwe, mogą Państwo również żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne: dla wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Administrator. Odbiorcą danych osobowych mogą być, ponadto podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji zadań, do których się zobowiązał lub których podjęcie jest konieczne z uwagi na interes jednej ze stron (m.in. kancelarie notarialne, wykonawcy serwisowi itp.).
 5. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuację osób, których dane dotyczą. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.
 6. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
 7. Cel: wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwia jej zawarcie;
 8. Cel: prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. Podanie danych osobowych przez osobę fizyczną nie jest konieczne, ponieważ Administrator jest już w posiadaniu tych danych;
 9. Cel: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zakresie obowiązków księgowych, podatkowych i archiwizacyjnych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 10. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dla przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Okres czasu, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane, jest uzależniony od celu, w jakim zostały one zgromadzone, tj.:
 12. W przypadku osób fizycznych będących stroną umowy zawartej z Administratorem, bądź osób fizycznych zmierzających do zawarcia umowy (prowadzących negocjacje handlowe) z Administratorem – co najmniej do czasu przedawnienia roszczeń każdej ze stron umowy lub przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 13. W przypadku osób fizycznych zainteresowanych szkoleniami z oferty Administratora, w związku z koniecznością podjęcia działań na żądanie osoby, której dane są przetwarzane – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zgłoszenia żądania;
 14. W przypadku osób fizycznych, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – przez okres nie dłuższy niż 8 lat od momentu wyrażenia zgody.
 15. Polityka prywatności

Witryna internetowa abcoptyki.pl wykorzystuje i zbiera informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Zbieramy informacje o Użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane osobowo-adresowe lub dane firmy (np. w przypadku zgłoszeń i zapytań przesyłanych przez dostępne na stronie formularze lub bezpośrednio w wiadomości e-mail).

Żadne z powyższych informacji nie będą jednak przekazywane osobom trzecim w celu innych niż cel, w którym dane te zostały zgromadzone.

COOKIES

Witryna abcoptyki.pl wykorzystuje pliki „Cookies”. Pliki „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – nasz serwer może je odczytać dopiero przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Wyłączenie funkcji „Cookies” w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna abcoptyki.pl wykorzystuje pliki „Cookies”, aby dostarczać treść najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom odwiedzających ją osób.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularza zgłoszeniowego i kontaktowego strony abcoptyki.pl ?

Strona abcoptyki.pl korzysta z formularza zgłoszeniowego, dzięki któremu można zgłaszać chęć uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach e-learningowych. Formularz ten pozwala odwiedzającym na przekazanie informacji takich jak: nazwa firmy, imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dane potrzebne do wystawienia dokumentu zakupu, które są niezbędnych do zgłoszenia uczestnika szkolenia, warsztatów i kursów e-learningowych. Informacje, które pochodzą z formularza zgłoszeniowego, są wykorzystywane do kontaktu z osobą, która wysłała zgłoszenie. Strona abcoptyki.pl korzysta z formularza kontaktowego, dzięki któremu można składać zapytania oraz pozyskiwać niezbędne informacje. Formularz ten pozwala na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Informacje, które pochodzą z formularza kontaktowego, są wykorzystywane do kontaktu z osobą, która złożyła zapytanie. Dane kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane także do nawiązania z Nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich Witryna internetowa abcoptyki.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku Użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę abcoptyki.pl takie jak adresy poczty elektronicznej, są wykorzystywane zgodnie z celem w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia

Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawo dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostało w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w posiadaniu osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych posiada tylko ograniczona liczba uprawnionych osób, na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też udostępnionych form kontaktu, mają możliwość wysyłania wiadomości pod adres e-mail: abcoptyka@gmail.com.

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!